Việt Nam

Bảo mật

Thông Cáo Về Các Nguyên Tắc Bảo Mật Thông Tin Của Tập Đoàn AIA

Một trong các tài sản giá trị của Tập đoàn AIA là lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng đối với việc quản lý thông tin của các công ty thuộc Tập đoàn AIA. Khách hàng luôn mong muốn các công ty AIA sẽ quản lý thông tin của họ một cách chính xác, không bị thay đổi hoặc sai sót, và được bảo vệ khỏi việc lấy trộm thông tin hoặc tiết lộ mà không được báo trước.

Nhằm đảm bảo việc quản lý thông tin và tuân thủ các quy định của pháp luật, các công ty thuộc Tập đoàn AIA sẽ thực hiện các nguyên tắc sau:

•     Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ và đảm bảo bí mật thông tin của các khách hàng;

•     Chỉ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho các đối tác trong những trường hợp cần thiết để quản lý hồ sơ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện các hoạt động tiếp thị hợp pháp hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc thông lệ kinh doanh;

•     Phù hợp với các quy định của pháp luật, khi cần thiết phải cung cấp thông tin của khách hàng cho các bên đối tác để thực hiện các hoạt động tiếp thị, khách hàng sẽ được tham vấn để quyết định về việc đồng ý cho phép cung cấp hoặc giới hạn việc cung cấp thông tin trước khi việc cung cấp thông tin được thực hiện;

•     Phù hợp với các quy định pháp luật và các thông lệ kinh doanh, khi cần thiết phải cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng cho các đối tác (bao gồm cả các công ty liên kết và không liên kết), các công ty AIA sẽ giao kết các thỏa thuận với bên nhận thông tin để quy định về việc các bên này phải bảo quản các thông tin theo phương thức phù hợp với các chính sách của Tập đoàn AIA, các quy định của luật và thông lệ kinh doanh của ngành;

•     Khi cần thiết phải chuyển dữ liệu khách hàng ra nước ngoài, phải tìm hiểu về luồng di chuyển của các dữ liệu nhằm đảm bảo việc tuân thủ các giới hạn về chuyển dữ liệu qua biên giới;

•     Tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý các số liệu có thể xác định cá nhân và quy định về chống thư rác và giao dịch qua điện thoại khi thực hiện các công việc kinh doanh thông qua Internet, tiếp thị bằng thư điện tử, tiếp thị qua điện thoại, hoặc gửi thư;

•     Xác lập các quy trình và biện pháp bảo mật phù hợp với các chính sách của AIA để bảo đảm tính bảo mật, riêng tư và toàn vẹn của các thông tin của khách hàng.

Tập đoàn AIA xem trọng trách nhiệm của mình trong việc thu thập, xử lý và sử dụng các thông tin cá nhân. Quý khách hàng hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp các thông tin cá nhân khi được đề nghị, tuy nhiên việc quý khách từ chối cung cấp thông tin sẽ gây ra những cản trở khi thực hiện các giao dịch với quý khách.

Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để phục vụ các hoạt động liên quan đến các giao dịch với quý khách, bao gồm các hoạt động nhằm thực hiện các yêu cầu của quý khách, thẩm định và giải quyết các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc quản lý các hợp đồng bảo hiểm do AIA phát hành, hoặc phục vụ cho các công việc nội bộ của AIA bao gồm việc quản lý và nâng cao hoạt động kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu luật định và phục vụ cho các hoạt động tiếp thị và khuyến mại. Khi thực hiện các công việc này, các thông tin cá nhân có thể sẽ được cung cấp cho các công ty trực thuộc hoặc liên kết, các tổ chức đại lý, nhà thầu hoặc các đối tác trong và ngoài nước, có liên quan đến hoặc cung cấp dịch vụ về quản lý hoặc các dịch vụ khác cho AIA hoặc các thành viên của Tập đoàn AIA.

Quý khách có quyền yêu cầu xem và điều chỉnh các thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu xem xét và điều chỉnh phải được thực hiện bằng văn bản và gửi đến:

Giám Đốc Nghiệp Vụ
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tầng 1, Tòa nhà e.town – 364 Cộng Hòa
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh