CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI SỰ KIỆN BẢO HIỂM DO VIRUS CORONA