Đóng phí bảo hiểm bằng cách nộp tiền mặt tại các điểm giao dịch của ngân hàng đối tác với AIA.

Quý khách vui lòng ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền như sau:

 • Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)
 • Tài khoản thụ hưởng: 0011000631924 tại Vietcombank – CN Sài Gòn, HCM
 • Nội dung: [Số hợp đồng BH hoặc Số hồ sơ yêu cầu BH] – [Tên Bên mua BH] – [Mục đích thanh toán] – [Số điện thoại di động]. 
  • Ví dụ: U912345678 – Nguyen Van A – Dong phi bao hiem dinh ky – 0931234567. 
  • Trong đó, các loại mục đích thanh toán gồm:
   • Đóng phí cho hồ sơ yêu cầu BH (cung cấp số HĐBH cho hồ sơ iPoS và số HSYCBH cho hồ sơ giấy),
   • Đóng phí bảo hiểm định kỳ,
   • Hoàn trả tạm ứng tiền mặt,
   • Hoàn trả tạm ứng đóng phí tự động.

Lưu ý: Mỗi Giấy nộp tiền tương ứng với một số HĐBH/ số HSYCBH và một mục đích thanh toán. Quý khách vui lòng lập nhiều Giấy nộp tiền khi thanh toán cho nhiều số HĐBH/ số HSYCBH hoặc cho nhiều mục đích thanh toán của cùng một số HĐBH/ số HSYCBH.