BẢNG PHÍ

AIA - CARE CHI PHÍ Y TẾ TAI NẠN

(/1000đ Số Tiền Bảo Hiểm)

Đơn vị: Đồng 

Responsive Table (Static)

Tuổi tham gia của NĐBH

Hỗ trợ chi phínằm viện

Hỗ trợ chi phí nằm viện (ICU)

Hỗ trợ chi phíphẫu thuật

18 – 40

204,4

6,1

67,5

41 – 50

204,4

6,1

67,5

51 – 60 (*)

204,4

6,1

67,5

(*) Chỉ áp dụng cho tuổi gia hạn