BẢNG PHÍ

AIA-CARE CHI PHÍ Y TẾ TOÀN DIỆN

(/1000đ Số Tiền Bảo Hiểm)

Đơn vị: Đồng 

Tuổi tham gia của NĐBH

Hỗ trợ chi phí nằm viện Hỗ trợ chi phí nằm viện (ICU) Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Hỗ trợ chi phí nằm viện điều trị ung thư

18 – 40

1.026,7

30,8

226,7

41,1

41 – 50

2.110,6

63,3

366,9

84,4

51 – 60(*)

2.110,6

63,3

366,9

84,4

(*) Chỉ áp dụng cho tuổi gia hạn