pageheroimage

AIA số hóa việc gửi “Bảng Thông Tin Thường Niên” đến khách hàng

Với mục tiêu số hóa trải nghiệm Khách hàng và bảo vệ môi trường, chúng tôi xin thông báo: kể từ ngày 01/05/2022, AIA sẽ ngưng gửi “Bảng thông tin thường niên Hợp đồng bảo hiểm” bản giấy và Khách hàng có thể thuận tiện xem thông tin này trên MyAIA tại mục “Thư báo điện tử (e-Letter)”.