pageheroimage

Điều khoản sử dụng thanh toán trực tuyến

Ngoài Điều khoản sử dụng và Cam kết bảo mật chung tại website của Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (gọi tắt là “AIA Việt Nam”), Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng Thanh Toán Trực Tuyến khi đóng phí bảo hiểm, hoàn trả các khoản tạm ứng, đóng phí cho các yêu cầu thay đổi hợp đồng bảo hiểm, đóng phí thành viên Vitality trực tuyến tại website của AIA Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Quý khách đảm bảo đáp ứng yêu cầu độ tuổi theo quy định của pháp luật để sử dụng và chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong việc thanh toán trực tuyến tại website của AIA Việt Nam.

2. Quý khách cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ được sử dụng để thanh toán trực tuyến tại website của AIA Việt Nam.

3. Quý khách cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến tại website của AIA Việt Nam. Nếu Quý khách nhập sai thông tin, chúng tôi có quyền từ chối giao dịch.

4. Trong trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp do sai sót hoặc do lỗi kỹ thuật trong quá trình chấp nhận thanh toán trực tuyến, chúng tôi được quyền hủy giao dịch thanh toán trực tuyến của Quý khách.

5. Quý khách không sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến tại website của AIA Việt Nam để (i) thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào, (ii) gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập của người khác, (iii) cố tình sử dụng các biện pháp để giao dịch hoặc lấy thông tin không cho phép.

6. Bên cạnh các mục đích thu thập thông tin nêu trong Cam kết bảo mật, chúng tôi còn sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho mục đích xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm và hoàn trả các khoản tạm ứng trực tuyến tại website của AIA Việt Nam.

7. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu của (các) cơ quan này hoặc cho đối tác thứ ba trên cơ sở thỏa thuận bảo mật thông tin mà chúng tôi đã ký với họ như đã nêu tại Cam kết bảo mật.

8. Ngoại trừ trường hợp như quy định tại mục 9 dưới đây, Quý khách sẽ không phải chịu phí thanh toán thẻ khi đóng phí bảo hiểm hoặc hoàn trả các khoản tạm ứng trực tuyến tại website của AIA Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí khác có thể phát sinh do ngân hàng phát hành thẻ thu thêm.

9. Nếu Quý khách sử dụng thẻ tín dụng để hoàn trả các khoản tạm ứng tiền mặt từ giá trị hợp đồng, chúng tôi sẽ từ chối giao dịch này và hoàn trả số tiền đã nhận cho Quý khách, đồng thời Quý khách sẽ chịu các chi phí ngân hàng phát sinh. Để tránh hiểu nhầm, quy định tại mục này sẽ không giải trừ Quý khách khỏi nghĩa vụ hoàn trả các khoản đã tạm ứng cho chúng tôi.

10. Trong trường hợp Quý khách đã sử dụng thẻ tín dụng để đóng phí tích lũy, phí đầu tư thêm cho hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư, nếu sau đó Quý khách yêu cầu rút một phần giá trị hợp đồng phù hợp với các quy định của hợp đồng bảo hiểm, yêu cầu của Quý khách sẽ được AIA Việt Nam thực hiện trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Quý khách.

11. Bên mua bảo hiểm phải là chủ thẻ/ chủ tài khoản thanh toán phí bảo hiểm đầu tiên.

12. Nếu Quý khách không phải là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng mà Quý khách thanh toán trực tuyến tại website của AIA Việt Nam, Quý khách cam kết rằng Quý khách đã được ủy quyền hợp lệ từ Bên mua bảo hiểm để thanh toán cho chúng tôi. Để tránh hiểu nhầm, Quý khách đồng ý và xác nhận rằng, tất cả các quyền lợi phát sinh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này đều thuộc về Bên mua bảo hiểm và/hoặc những người được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, chúng tôi sẽ thanh toán cho Bên mua bảo hiểm và/hoặc những người này theo đúng quy định tại hợp đồng bảo hiểm mà chúng tôi đã ký với Bên mua bảo hiểm. Quý khách cam kết rằng Quý khách sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với chúng tôi liên quan đến vấn đề này.

Quý khách vui lòng xác nhận đã đọc và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng Thanh Toán Trực Tuyến nêu trên để tiếp tục giao dịch thanh toán trực tuyến.

Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Sử Dụng Thanh Toán Trực Tuyến nêu trên, Quý khách vui lòng tạm dừng giao dịch và thoát khỏi trang “Thanh toán trực tuyến”.