Điều khoản dịch vụ

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Điều khoản Dịch vụ này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1.1         AIA: là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 16 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 14/07/2008, sửa đổi theo từng thời kỳ, có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 15, Tòa nhà Saigon Centre tháp 2, 67 đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2         Chính sách bảo mật: có nghĩa như được quy định tại Điều 3.5.

1.3         Dịch vụ: có nghĩa như được quy định tại Điều 4.1.

1.4         Email: có nghĩa như được quy định tại Điều 3.1(a).

1.5         Giao dịch: có nghĩa như được quy định tại Điều 4.1.

1.6         Tài sản Sở hữu Trí tuệ: có nghĩa như được quy định tại Điều 8.1.

1.7         Bên mua bảo hiểm: là tổ chức, cá nhân ký Hợp đồng Bảo hiểm với AIA.

1.8         Kích hoạt: có nghĩa như được quy định tại Điều 3.1(a).

1.9         Khách hàng: là khách hàng cá nhân hoặc tổ chức đang có ít nhất một Hợp đồng Bảo hiểm. Trong Điều khoản này, tùy thuộc từng Dịch vụ do AIA cung cấp, Khách hàng có thể đồng thời là Bên mua bảo hiểm và/hoặc người được bảo hiểm.

1.10       [Điều khoản Dịch vụ hoặc Điều khoản này: có nghĩa như được quy định tại Điều 2.1.

1.11       Giấy tờ tùy thân: là bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân của một người, gồm: a) Chứng minh nhân dân, b) Căn cước công dân, c) Hộ chiếu, và/hoặc d) Loại giấy tờ cá nhân khác còn hiệu lực, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc gia/vùng lãnh thổ được Việt Nam thừa nhận.

1.12       Hợp đồng Bảo hiểm: là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc sức khỏe     được giao kết giữa Bên mua Bảo hiểm và AIA.

1.13       Mật khẩu: là một chuỗi ký tự, bao gồm tất cả chữ, số, ký tự đặc biệt hoặc số và chữ kết hợp do Người dùng đăng ký với AIA để có thể đăng nhập, sử dụng Nền tảng cùng với Tên đăng nhập hoặc bất kỳ hình thức nào khác theo thông báo và/hoặc hướng dẫn của AIA.

1.14       Nền tảng: là ứng dụng MyAIA hoặc ứng dụng có tên gọi khác được phát triển tại từng thời kỳ, dưới bất cứ hình thức thể hiện dạng web hay ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động do AIA hoặc đối tác được AIA chỉ định là chủ sở hữu, phát triển hoặc đồng phát triển và có toàn quyền quản lý, kiểm soát.

1.15       Người dùng: là (i) cá nhân đã đăng ký hợp lệ và được AIA cấp quyền truy cập và sử dụng Nền tảng theo Điều khoản Dịch vụ và (ii) Khách hàng đã Kích hoạt tài khoản theo quy định tại Điều 3.1 (a).

1.16       Tên đăng nhập: là một trong những yếu tố định danh, do hệ thống AIA tự động đặt hoặc do Người dùng tự lựa chọn, đăng ký và được AIA chấp thuận để sử dụng truy cập, sử dụng Nền tảng và các ứng dụng khác của AIA (nếu có).

1.17       Mã bảo mật: là mật khẩu dùng một lần (One Time Password - OTP) được hệ thống AIA khởi tạo để chứng thực việc Người dùng đang thực hiện giao dịch thông qua tin nhắn được gửi đến Số điện thoại đăng ký, thiết bị bảo mật, ứng dụng mã bảo mật được cài đặt trên thiết bị điện tử hoặc các hình thức gửi khác theo thông báo của AIA trong từng thời kỳ.

1.18       Số điện thoại đăng ký: Là số điện thoại của Người dùng được kê khai tại (i) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, (ii) bảng đăng ký khi đăng ký sử dụng Nền tảng hoặc (iii) các văn bản đề nghị hợp lệ khác của Người dùng về việc đề nghị thay đổi Số điện thoại đăng ký.

1.19       Yếu tố định danh: bao gồm Tên đăng nhập và/hoặc các yếu tố nhận diện sinh trắc học và/hoặc bất kỳ yếu tố định danh nào khác mà AIA quy định trong từng thời kỳ.

1.20       Yếu tố bảo mật: là một hoặc đồng thời các thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã bảo mật/OTP, yếu tố nhận diện sinh trắc học, Số điện thoại đăng ký hay bất kỳ yếu tố nào của Người dùng đã đăng ký với AIA hoặc được AIA cung cấp khi sử dụng Nền tảng. Tùy vào từng Giao dịch, một hoặc một số yếu tố nêu trên sẽ được AIA sử dụng để xác thực Người dùng trên cơ sở phù hợp với Phương thức xác thực mà AIA quy định cho Dịch vụ đó.

1.21       Phương thức xác thực: là cách thức mà Nền tảng xác thực Người dùng qua Yếu tố bảo mật về yêu cầu của Người dùng trước khi thực hiện Dịch vụ.

1.22       Dữ liệu điện tử: là các thông điệp điện tử được lập trên Nền tảng nhằm phục vụ cho việc thực hiện Giao dịch. Dữ liệu điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản điều kiện, đề nghị, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, thông tin, lệnh thanh toán, chứng từ điện tử và các thông tin dữ liệu khác liên quan đến việc thiết lập, thực hiện các Giao dịch giữa AIA và Người dùng.

1.23       Chứng từ điện tử: là Dữ liệu điện tử được sử dụng đối với các Dịch vụ giữa Người dùng và AIA đáp ứng các quy định của AIA và các quy định pháp luật liên quan đến chứng từ điện tử.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

2.1.        Điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản Dịch vụ” hoặc “Điều khoản này”) áp dụng đối với Người dùng đăng ký và sử dụng Dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng.

2.2.        AIA và Người dùng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều khoản Dịch vụ và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Tên đăng nhập, Mật khẩu và Phương thức xác thực

3.1.        Tùy từng từng Dịch vụ và quy định của AIA tại từng thời kỳ, việc đăng ký và sử dụng Nền tảng sẽ được thực hiện bằng các cách sau:

a.           Do AIA tự thực hiện đối với Bên mua bảo hiểm . Đối với Bên mua bảo hiểm, AIA sẽ gửi thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu và các thông tin khác liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm qua thư điện tử (“Email”) và/hoặc số điện thoại mà Bên mua Bảo hiểm đã đăng ký với AIA và việc gửi đến Email, số điện thoại đó được xem là AIA đã gửi thành công thông tin đến Bên mua bảo hiểm các thông tin cần thiết cho việc sử dụng Nền tảng. Để sử dụng Nền tảng, Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ tự thay đổi các thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu trong lần đầu đăng nhập Nền tảng (“Kích hoạt”). Mọi trường hợp Bên mua bảo hiểm không thay đổi Tên đăng nhập, Mật khẩu theo yêu cầu, khuyến cáo tại Điều này dẫn đến bất cứ thiệt hại, sai sót hoặc tiết lộ bí mật nào, AIA đều không chịu trách nhiệm.

b.           Do Bên mua Bảo hiểm hoặc Người dùng tự đăng ký và kích hoạt bằng cách truy cập Nền tảng và tự kích hoạt theo sự hướng dẫn của AIA tại từng thời kỳ.

3.2.        Người dùng sử dụng các phương thức xác thực theo hướng dẫn của AIA tại từng thời kỳ để đăng nhập và sử dụng Dịch vụ, bao gồm Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và/hoặc OTP hoặc bất kỳ phương thức xác thực nào khác được AIA thông báo đến Người dùng tại từng thời kỳ.

Người dùng đồng ý và chấp thuận rằng Tên đăng nhập, Mật khẩu, số điện thoại hoặc email giao dịch và các phương thức xác thực khác (nếu có) chỉ được đăng ký và cấp cho Người dùng.

3.3.        Trong từng thời điểm, AIA có thể yêu cầu Người dùng xác thực, xác minh Giao dịch bằng một và/hoặc kết hợp nhiều biện pháp khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn:

              a.           Mật khẩu dùng một lần (OTP);

              b.           Mã ngẫu nhiên (random code);

              c.           Mã captcha;

              d.           Sinh trắc học (dấu vân tay, nhận dạng gương mặt, v.v...);

              e.           Giấy tờ tùy thân với dạng hình ảnh (chụp, scan);

              f.            Biện pháp khác được AIA đề nghị và Người dùng đồng ý sử dụng, trong từng thời điểm cụ thể hoặc với từng loại Giao dịch cụ thể.

3.4.        Người dùng có nghĩa vụ tự bảo mật Tên đăng nhập và Mật khẩu để đăng nhập vào Nền tảng và cam kết không chuyển Mật khẩu hoặc Tên đăng nhập, hoặc cho mượn/chuyển giao việc sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng cho bất kỳ bên thứ ba nào. AIA sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu bị sử dụng trái phép bởi bất kỳ bên nào.

Điều 4. Giao dịch điện tử và thực thi chỉ thị trên Nền tảng 

4.1.        Bằng việc đăng ký, truy cập, sử dụng Nền tảng bằng Phương thức xác thực, Người dùng xác nhận và đồng ý đang thực hiện giao dịch điện tử và đề nghị AIA cung cấp các dịch vụ được AIA cung cấp tại từng thời kỳ thông qua Nền tảng (“Dịch vụ”) và được thể hiện bằng các lệnh sau:

a.           Lệnh truy vấn:

(i)           Nhận thông tin, dữ liệu, tài liệu thông qua Nền tảng bao gồm nhận thông tin, thông báo các yêu cầu đã được thực hiện, quyền lợi bảo hiểm đã được giải quyết, tiền bảo hiểm, tiền bồi thường đã được thanh toán, chi trả;

(ii)          Gửi yêu cầu; nhận thông tin, hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn các vấn đề, nội dung, chủ đề về sức khỏe, y tế, y khoa và các chủ đề có liên quan đến sức khỏe khác mà Người dùng quan tâm và/hoặc AIA có thể cung cấp trong từng thời điểm;

(iii)         Nhận, xem, kiểm tra, trích xuất Hợp đồng Bảo hiểm, báo cáo, lịch sử thanh toán phí, lịch sử được chi trả quyền lợi bảo hiểm;

b.           Lệnh giao dịch:

(i)           Gửi yêu cầu, đề nghị bao gồm yêu cầu giới thiệu, tư vấn sản phẩm, dịch vụ;

(ii)          Gửi đề nghị thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh thông tin của Người dùng và/hoặc bất cứ thông tin nào của Hợp đồng Bảo hiểm, và/hoặc yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

(iii)         Mua sản phẩm bảo hiểm;

c.           Lệnh thanh toán: thanh toán phí bảo hiểm, phí tái tục và các loại phí khác. 

d.           Các lệnh khác liên quan đến Dịch vụ được AIA cung cấp tại từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi:

(i)           Tham gia chương trình khách hàng thân thiết, chương trình tư vấn, hướng dẫn về lối sống, sức khỏe, các chương trình, nội dung thử thách và/hoặc nhận các quyền lợi từ các chương trình như vậy và/hoặc bất cứ quyền lợi nào khác mà AIA có thể giới thiệu cho Người dùng trong từng thời điểm; 

(ii)          Bất cứ hoạt động nào khác theo tính năng mới mà Nền tảng được phát triển theo thời gian, hoặc hoạt động nào có bản chất hoặc tạo ra một giao dịch điện tử giữa Người dùng và AIA theo pháp luật hiện hành.

e.           Các lệnh khác liên quan đến dịch vụ do đối tác của AIA cung cấp và tích hợp vào Nền tảng theo quy định tại Điều 10 của Điều khoản này.

Các lệnh nêu tại các mục từ (a) đến (e) của Điều 4.1 này gọi chung là “Giao dịch”.

4.2.        Mỗi và/hoặc những Giao dịch được thực hiện từ Tên đăng nhập của Người dùng, bất kể thực tế có phải do Người dùng thực hiện, yêu cầu hay không đều được hiểu là chỉ thị Giao dịch hợp lệ do chính Người dùng khởi tạo và Người dùng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp cho các Giao dịch đó. AIA không có trách nhiệm phải áp dụng bất kỳ hình thức kiểm tra tính xác thực nào khác của chỉ thị Giao dịch của Người dùng ngoài việc kiểm tra đúng Tên đăng nhập, Mật khẩu và Phương thức xác thực.

4.3.        Tất cả Giao dịch được thực hiện, các thông tin cung cấp và các tài liệu đính kèm thông qua Nền tảng đều có giá trị pháp lý, không bị chối bỏ vì bất kỳ lý do gì và là cơ sở để AIA xử lý các yêu cầu của Người dùng và Người dùng đồng ý tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, phù hợp và đúng đắn của các yêu cầu này cũng như các tài liệu được gửi kèm theo. Người dùng xác nhận hiểu và đồng ý thêm rằng việc vi phạm nghĩa vụ tại Điều này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Người dùng và/hoặc bên liên quan khác trong Hợp đồng Bảo hiểm, quá trình, kết quả xử lý của AIA đối với các yêu cầu từ Người dùng.

4.4.        Các Giao dịch chỉ được xem là đã được AIA nhận được khi và chỉ khi các lệnh của Giao dịch đã đi vào hệ thống thông tin của AIA thông qua Nền tảng và có thể truy cập được.

4.5.        Người dùng có thể sử dụng Dịch vụ vào mọi thời điểm mà AIA cung cấp Dịch vụ, trừ thời gian Nền tảng bị gián đoạn hoặc dừng phục vụ để bảo trì, nâng cấp. AIA sẽ xử lý lệnh Giao dịch với cam kết xử lý trong thời gian sớm nhất có thể, tuân thủ thời gian giao dịch và thời gian khóa ngày giao dịch của AIA trong từng thời kỳ. Các Giao dịch phát sinh sau thời gian khóa ngày giao dịch hoặc rơi vào ngày nghỉ được coi là lệnh của các ngày làm việc tiếp theo.

4.6.        AIA có thể thay đổi, tạm ngưng, ngưng cung cấp một phần hoặc toàn bộ tính năng trên Nền tảng với việc có hoặc không có thông báo trước, và/hoặc chấp thuận của Người dùng nếu AIA thấy cần thiết, miễn là các thay đổi này không làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi về tài chính của Người dùng hay quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm. Trong mọi trường hợp và trong khả năng tối đa cho phép, AIA sẽ thông báo cho Người dùng các thay đổi hoặc các gián đoạn hoặc sự không sẵn sàng có thể phát sinh đối với Nền tảng.

4.7.        AIA có thể tạm ngưng, ngưng cung cấp Nền tảng cho mục đích bảo trì, sửa chữa, nâng cấp định kỳ hoặc bất thường và trong những trường hợp như vậy, AIA, trong khả năng cho phép, sẽ nỗ lực để thông báo cho Người dùng biết trước một khoảng thời gian hợp lý trước khi tạm ngưng, ngưng cung cấp Nền tảng. Việc thông báo sẽ được thực hiện tương tự quy định tại Điều 12.

4.8.        AIA có toàn quyền từ chối thực hiện, xử lý các yêu cầu, Giao dịch của Người dùng trên Nền tảng nếu AIA nhận thấy, có lý do hoặc nhận được thông tin đáng tin cậy rằng các yêu cầu, Giao dịch đó là không phù hợp, không chính xác, không rõ ràng hoặc có nghi ngờ không phải do Bên mua Bảo hiểm thực hiện hoặc có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, trục lợi và/hoặc yêu cầu đó không thể thực hiện được. Người dùng đồng ý rằng AIA là bên có quyết định cuối cùng trong những trường hợp như vậy. Trong trường hợp AIA nhận thấy có bất cứ yếu tố hoặc dấu hiệu nào không phù hợp, bất bình thường hoặc có mâu thuẫn, AIA có thể thực hiện thêm các bước xác thực với Người dùng trước khi thực hiện các yêu cầu hay Giao dịch như vậy

Điều 6. Chứng từ giao dịch:

6.1.        Chứng từ liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và/hoặc chứng từ các Giao dịch giữa AIA và Người dùng cũng như các số liệu được xác nhận và lưu trữ trên Nền tảng sẽ là bằng chứng về việc giao dịch của Người dùng và AIA.

6.2.        Dữ liệu, thông tin ghi nhận trên Nền tảng, dưới bất kỳ hình thức nào, về việc nhận và xử lý các Giao dịch của Người dùng cũng như nội dung của các chỉ thị này là bằng chứng có giá trị pháp lý rằng Người dùng đã sử dụng Dịch vụ được cung cấp qua Nền tảng và Người dùng chịu trách nhiệm về các chỉ thị của mình đã tạp ra này bất chấp các dữ liệu này không phải là bản chính, không có chữ ký của Người dùng, có thể không thể hiện dưới dạng văn bản hay do được tạo bởi hệ thống Nền tảng hay Người dùng đã thay đổi các thông tin liên quan đến lệnh/Giao dịch sau khi các Giao dịch này đã được AIA xử lý.

6.3.        Người dùng không thể hủy, phủ nhận thoái thác bất kỳ Giao dịch đã thực hiện trên Nền tảng. Trường hợp Người dùng muốn hủy Giao dịch, AIA chỉ xem xét với điều kiện sau:

a.           Yêu cầu hủy Giao dịch được gửi đến AIA ngay lập tức sau khi Người dùng thực hiện Giao dịch; và

b.           AIA chưa ghi nhận và/hoặc xử lý Giao dịch trên Nền tảng theo yêu cầu của Người dùng muốn hủy Giao dịch; và

c.           Việc hủy Giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của AIA và/hoặc bên thứ ba nào khác.

Điều 7. Nghĩa vụ của Người dùng

7.1.        Người dùng tự trang bị thiết bị có các thông số, yêu cầu kỹ thuật phù hợp để tải, đăng nhập, sử dụng Nền tảng; áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, tính tương thích cho các loại thiết bị kết nối, phần mềm và nâng cấp thường xuyên để đảm bảo chất lượng cho các loại thiết bị, máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống để có thể đăng nhập, kết nối và sử dụng an toàn Nền tảng.

7.2.        Người dùng phải cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu đúng và đầy đủ, tuân thủ các quy trình, trình tự thực hiện Giao dịch và các yêu cầu của AIA trong Điều khoản này và trong quá trình sử dụng Nền tảng.

7.3.        Người dùng đảm bảo sử dụng Nền tảng đúng mục đích và đảm bảo các biện pháp bảo mật tài khoản, Tên đăng nhập, Mật khẩu nhằm kiểm soát và hạn chế tối đa rủi ro đối với các Giao dịch trên môi trường mạng, điện tử;

7.4.        Người dùng phải tự chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại và tổn thất đối với việc sử dụng, thực hiện Giao dịch trên Nền tảng và/hoặc việc quản lý, lưu trữ Tên đăng nhập, Mật khẩu hay việc để mất, bị tiết lộ các thông tin đó kể cả trong trường hợp có hoặc không có sự chấp thuận của Người dùng.

7.5.        Nếu Người dùng cho rằng đã xảy ra hoặc phát sinh bất cứ gian lận, sai sót trong quá trình sử dụng Nền tảng hoặc khi thực hiện Giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn:

              a.           Bất kỳ chậm trễ hoặc sai sót nào trong việc xử lý bất kỳ hoặc các Giao dịch;

              b.           Tài khoản trên Nền tảng của Người dùng phát sinh yêu cầu hoặc bất cứ Giao dịch nào không do Người dùng thực hiện;

              c.           Mật khẩu, thông tin Người dùng hoặc bất cứ yếu tố xác thực của bất cứ Giao dịch nào trên Nền tảng bị tiết lộ cho bên thứ ba;

              d.           Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Người dùng trên Nền tảng;

              e.           Bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào mà Người dùng phát hiện được trong quá trình sử dụng Nền tảng hoặc xuất phát từ hệ thống của AIA.

              Ngay khi phát hiện hoặc nhận biết được bất cứ tình huống hoặc trường hợp nào như được nêu tại Điều này, Người dùng cần ngay lập tức liên hệ cho bộ phận hỗ trợ của AIA để được kiểm tra và xử lý.

7.6.        Người dùng đồng ý hoàn lại theo bất cứ hình thức nào phù hợp, thuận tiện hoặc theo thỏa thuận với AIA hoặc bên thứ ba nào khác trong trường hợp Người dùng nhận được một lợi ích mà Người dùng không chứng minh được quyền hợp pháp của mình đối với lợi ích và/hoặc không có căn cứ pháp luật thông qua Nền tảng. AIA bảo lưu quyền yêu cầu Người dùng hoàn lại hoặc chỉnh sửa, điều chỉnh các giá trị, lợi ích không có căn cứ pháp luật như vậy bằng hình thức thích hợp, tùy theo loại, hình thức thể hiện của lợi ích đó.

7.7.        Người dùng phải phối hợp với AIA và/hoặc các đơn vị chuyên môn, cơ quan chức năng khi xảy ra tranh chấp, bị gian lận hoặc khiếu nại liên quan đến quá trình sử dụng Nền tảng hoặc việc yêu cầu, thực hiện, xử lý Giao dịch.

7.8.        Ngay cả khi ngưng, chấm dứt sử dụng Nền tảng và không còn là Người dùng của Nền tảng và/hoặc Bên mua Bảo hiểm của AIA, Người dùng vẫn chịu ràng buộc bởi các quy định của Điều khoản này trong chừng mực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và các trách nhiệm đối với các vi phạm đã thực hiện trong thời gian Người dùng truy cập, sử dụng Nền tảng.

7.9.        Tuân thủ theo các chính sách, hướng dẫn, và/hoặc quy định của AIA được thông báo cho Người dùng theo phương thức AIA thực hiện phù hợp trong từng thời kỳ.

7.10.     Người dùng phải chịu các chế tài, biện pháp xử lý vi phạm, bồi thường thiệt hại cho AIA hoặc bên thứ ba khác vì các vi phạm của mình đối với bất cứ nghĩa vụ, quy định nào trong Điều khoản này theo quy định của AIA, Điều khoản này và/hoặc pháp luật hiện hành. Người dùng phải bồi thường và giữ cho AIA tránh khỏi mọi trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại mà AIA có thể phải gánh chịu do sự không tuân thủ hoặc vi phạm của Người dùng trong quá trình sử dụng Nền tảng. Trong mọi trường hợp, AIA không chịu trách nhiệm cho các hậu quả hay thiệt hại gây ra từ hành vi vi phạm của Người dùng.

7.11.     Trước khi đăng ký sử dụng Nền tảng , Người dùng cần đọc, đồng ý và chấp thuận tất cả các quy định trong Điều khoản này và/hoặc tiếp tục đồng ý với các quy định, chính sách và các điều khoản khác trong quá trình sử dụng Nền tảng bao gồm cả chính sách, tuyên bố về bảo mật thông tin hoặc riêng tư dù có bất cứ tên gì (“Chính sách bảo mật”). Chính sách bảo mật là một phần không tách rời của Điều khoản này. Khi đã sử dụng Nền tảng, Người dùng được hiểu là hoàn toàn tự nguyện đồng ý, chấp thuận, tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các quy định trong Chính sách bảo mật  .  

7.12.     Mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ số điện thoại và Email mà Người dùng đã cung cấp/cập nhật cho AIA mặc nhiên được hiểu là được gửi đến cho Người dùng hoặc gửi từ Người dùng. Người dùng cam kết sẽ luôn duy trì số điện thoại, Email của mình trong tình trạng nhận được thông tin và sẽ phải thông báo cho AIA nếu có bất kỳ thay đổi thông tin nào về điện thoại, Email của Người dùng. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, Người dùng đồng ý rằng sẽ miễn trừ AIA khỏi mọi và bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp số điện thoại và/hoặc Email của Người dùng đã đăng ký với AIA không thể nhận được thông tin vì bất cứ lý do gì.

7.13.     Trong quá trình sử dụng Nền tảng cho bất cứ Giao dịch nào, Người dùng đồng ý cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu, tài liệu, giấy tờ cần thiết và các thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc yêu cầu của AIA   và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, dữ liệu, tài liệu đó. Nếu phát sinh khiếu nại, rủi ro trong quá trình sử dụng Nền tảng và AIA sẽ căn cứ vào các thông tin do Người dùng đã cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Mọi trường hợp do thông tin cung cấp không chính xác, có sai sót dẫn đến trường hợp Người dùng không được hỗ trợ hoặc giải quyết các khiếu nại liên quan, AIA không chịu trách nhiệm và Người dùng phải tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro, khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng vì việc cung cấp thông tin bị thiếu, không đầy hoặc không chính xác trong quá trình sử dụng Nền tảng.

7.14.     Người dùng có thể tải xuống các tài liệu từ Nền tảng để lưu trữ và tham khảo nhưng Người dùng không được xóa bỏ hoặc sửa đổi các tài liệu này vì bất kỳ lý do gì. AIA lưu ý với Người dùng rằng mọi sự sửa đổi của Người dùng đều không được phép và không có hiệu lực ràng buộc AIA. 

7.15.     Người dùng không được phép phân phát, chỉnh sửa, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết bao gồm cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và hình ảnh khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của AIA.

Điều 8. Quyền sở hữu trí tuệ

8.1.        Nền tảng và bất cứ thành phần nào thuộc Nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn thương hiệu, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng (logo), hình ảnh, các biểu tượng, phần mềm, mã nguồn, thông tin, dữ liệu, âm thanh, và/hoặc bất cứ phần nào được hiển thị trên Nền tảng đều thuộc sở hữu duy nhất và hoàn toàn của AIA (“Tài sản Sở hữu Trí tuệ”) hoặc AIA có quyền sử dụng hợp pháp từ các đơn vị cấp quyền hoặc AIA được sử dụng mà không bị giới hạn, ràng buộc bởi bất kỳ bên nào hoặc theo thỏa thuận, hợp đồng nào. Trừ khi nêu rõ trong Điều khoản này và/hoặc trừ khi được sự cho phép của pháp luật, mọi hình thức sử dụng, công bố, sao chép, phân phát và khai thác Tài sản Sở hữu Trí Tuệ của AIA mà không có sự đồng ý trước bằng văn của AIA đều bị xem là hành vi vi phạm Điều khoản này và/hoặc quyền sở hữu của AIA.

8.2.        Người dùng cam kết và bảo đảm bất cứ thông tin, dữ liệu, tài liệu được đăng tải, cập nhật, cung cấp thông qua Nền tảng với bất cứ mục đích gì, bất kể có được cung cấp cho AIA cho việc xử lý Giao dịch, đều tuân thủ và không vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ bên nào và/hoặc bất cứ thỏa thuận, hợp đồng nào và Người dùng tự chịu mọi trách nhiệm và giữ cho AIA tránh khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, bồi thường với bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào liên quan, phát sinh hoặc ảnh hưởng từ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người dùng đối với các dữ liệu, thông tin, tài liệu như vậy. Trong mọi trường hợp, vi phạm của Người dùng tại Điều này bị xem là vi phạm nghiêm trọng và AIA có toàn quyền chấm dứt quyền sử dụng của Người dùng trên Nền tảng với hiệu lực ngay lập tức và không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Điều 9. Các hành vi bị cấm

Khi sử dụng Nền tảng, Người dùng không được:

9.1.        Vi phạm Điều khoản này, các chính sách, quy định và/hoặc hướng dẫn khác của AIA mà Người dùng đã xác nhận, thỏa thuận và đồng ý với AIA trong từng thời điểm, bất kể hình thức đồng ý, xác nhận của Người dùng.

9.2.        Thực hiện bất cứ hành vi nào với ý định gian lận, trục lợi hoặc cố ý tạo ra các Giao dịch với mục đích yêu cầu bồi thường, khiếu nại hoặc tranh chấp.

9.3.        Tiết lộ thông tin của đại lý, thông tin hệ thống, phần mềm, dữ liệu của AIA mà Người dùng có thể biết được qua việc sử dụng Nền tảng cho bất cứ bên thứ ba nào vì bất cứ mục đích gì.

9.4.        Phát tán virus, trojan, worms hoặc chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận, làm ngưng trệ, tê liệt hoặc ảnh hưởng tiêu cực khác đến hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Người dùng khác và/hoặc của AIA; thực hiện bất cứ hành vi nào gây mất kết nối giữa hệ thống của AIA với các bên thứ ba khác (nếu có) hoặc ngược lại; thực hiện bất cứ hành vi nào khác có thể gây hại đến Nền tảng hoặc hệ thống của AIA với bất kể lý do gì.  

9.5.        Sử dụng bất kỳ loại robot, spider, các thiết bị tự động, giả lập hoặc thực hiện một cách thủ công để giám sát, sao chép Nền tảng, website, các ứng dụng, các giải pháp kỹ thuật mà AIA sử dụng cho, vì hoặc liên quan đến mục đích vận hành Nền tảng.

9.6.        Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua, phá hoại, phá hủy, làm suy yếu hoặc gây tác động tiêu cực, thiệt hại các biện pháp bảo vệ mà AIA thiết lập để bảo đảm an toàn cho Nền tảng và/hoặc các hệ thống có liên quan khác của AIA.

9.7.        Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin Người dùng khi đăng nhập Nền tảng hoặc cung cấp tài liệu giả mạo khi thực hiện Giao dịch vì bất cứ mục đích gì.

9.8.        Sử dụng Nền tảng: a) cho bất cứ mục đích nào vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực và/hoặc gây thiệt hại đến hình ảnh, danh tiếng, uy tín, thương hiệu và/hoặc hệ thống của AIA, Người dùng khác hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác; b) gây cản trở, can thiệp vào việc sử dụng Nền tảng của bất cứ bên nào khác; c) truy cập trái phép vào bất cứ tài khoản nào khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối vào bất cứ máy chủ hoặc hệ thống nào bằng cách xâm nhập, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; d) truy cập hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin không được thiết kế để Người dùng sử dụng liên quan đến Nền tảng; e) thu thập bất cứ thông tin, dữ liệu hoặc tài liệu nào không được AIA cung cấp.

9.9.        Cố tình gửi, thực hiện các hành vi spam thông tin, truyền tải bất cứ tin nhắn, thông điệp, dữ liệu, văn bản, phần mềm hoặc hình ảnh nào trái pháp luật hoặc có thể xâm phạm quyền riêng tư và các quyền nhân thân của người khác.

9.10.     Từ chối hợp tác hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu hợp pháp của AIA.

Điều 10. Tích hợp nền tảng bên thứ ba

10.1.     Nền tảng có thể được tích hợp trên ứng dụng, nền tảng hoặc trang thông tin của bên thứ ba hoặc ngược lại. Khi sử dụng Nền tảng trên nền tảng, ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nền tảng của bên thứ ba trên Nền tảng, Người dùng đồng ý thêm rằng sẽ đồng thời chấp thuận và tuân thủ các điều khoản dịch vụ của bên thứ ba đó (nếu có).   Người dùng cũng đồng ý rằng AIA sẽ không chịu trách nhiệm về dịch vụ, ứng dụng, nền tảng, trang web của bên thứ ba hoặc tính chính xác của dịch vụ, thông tin bao gồm chức năng, độ tin cậy, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác của các nền tảng, ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba.

10.2.     Khi Người dùng sử dụng dịch vụ của Nền tảng trên nền tảng, ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba, AIA sẽ xử lý Giao dịch tương tự như trên Nền tảng và AIA tuyệt đối không tiết lộ, cung cấp dữ liệu cá nhân của Người dùng đã cung cấp cho AIA cho bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để xử lý Giao dịch theo yêu cầu của Người dùng và trong trường hợp đó bên thứ ba liên quan cũng phải tuân thủ quy định và yêu cầu về bảo mật thông tin và các thỏa thuân khác về bảo mật dữ liệu cá nhân với AIA. 

10.3.     Khi Người dùng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp trên Nền tảng, AIA sẽ tạo điều kiện tối đa cho bên thứ ba được xử lý các yêu cầu của Người dùng nhưng trong mọi trường hợp việc cung cấp thông tin, dữ liệu của Người dùng cho bên thứ ba đó là cho mục đích sử dụng dịch vụ của bên thứ ba và sẽ tuân theo quy định về chính sách bảo mật thông tin của bên thứ ba đó và AIA không có trách nhiệm nào liên quan.

10.4.     AIA có thể, tùy từng trường hợp và theo quyết định riêng của mình trong từng thời điểm áp đặt các giới hạn, thay đổi một hoặc một số tính năng nhất định trên Nền tảng để hạn chế Người dùng sử dụng khi Nền tảng được tích hợp trên nền tảng, ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba; và/hoặc ngược lại bên thứ ba cũng có quyền thay đổi, điều chỉnh một số các tính năng nhất định khi tích hợp ứng dụng, nền tảng của bên đó lên Nền tảng và AIA được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp như vậy. 

Điều 11. Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép:

11.1.     Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng. AIA không đảm bảo rằng Nền tảng sẽ không bị gián đoạn, trì trệ, ngắt quãng hoặc không có lỗi vận hành, hoặc bất cứ sự cố nào thuộc các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của AIA, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng gián đoạn do nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet, lỗi gián đoạn kỹ thuật cho nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác.

11.2.     Nền tảng có thể được kết nối, tích hợp với trang thông tin điện tử, nền tảng hoặc ứng dụng của bên thứ ba khác không chịu sự kiểm soát của AIA. Do vậy, AIA không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang thông tin điện tử, nền tảng hoặc ứng dụng như vậy cũng như không chấp thuận hoặc phê duyệt nội dung được đăng tải ở các trang này. Người dùng theo đây hiểu, xác nhận và đồng ý rằng Người dùng sẽ tự chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập vào các trang thông tin này.

11.3.     AIA luôn nỗ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác trên Nền tảng, tuy nhiên, sẽ không tránh được một số trường hợp hạn hữu xảy ra lỗi hoặc sai sót.

11.4.     AIA không đảm bảo cũng như không cam kết Nền tảng và máy chủ kết nối không có phần mềm độc hại ảnh hưởng đến các thiết bị và phần mềm của Người dùng. AIA sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào có ảnh hưởng tới, hoặc các dạng vi-rút có thể tấn công vào các thiết bị vi tính hay các tài sản khác của Người dùng do hậu quả của việc truy cập, tiếp cận, sử dụng, tải lên, tải xuống các tài liệu, dữ liệu, đoạn văn, hình ảnh, phim, hoặc âm thanh từ Nền tảng.

11.5.     AIA không chịu trách nhiệm với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Người dùng phải chịu phát sinh từ việc Người dùng để mất, thất lạc, mất cắp thiết bị di động dùng để đăng nhập, sử dụng Nền tảng hoặc lộ mật khẩu hoặc các yếu tố xác thực, định danh khác dẫn đến việc sử dụng bất hợp pháp hoặc sai trái các thông tin của Người dùng trên Nền tảng.

11.6.     AIA không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất của Người dùng phát sinh trong quá trình sử dụng Nền tảng, trừ khi đó những thiệt hại, tổn thất này do lỗi cố ý của AIA và theo một phán quyết có hiệu lực pháp luật; và bất cứ thiệt hại hay tổn thất nào của Người dùng phát sinh từ sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12. Hiệu lực, sửa đổi nội dung Điều khoản Dịch vụ

12.1.     Điều khoản Dịch vụ có hiệu lực kể từ thời điểm Khách hàng Kích hoạt tài khoản theo quy định tại Điều 3.1 (a) hoặc cá nhân đăng ký thành công tài khoản theo quy định tại Điều 3 Điều khoản này.

12.2.     Các trường hợp chấm dứt hiệu lực Điều khoản Dịch vụ không phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên:

•            Vì lý do nằm ngoài tầm kiểm soát, phòng ngừa và dự kiến của AIA, AIA không còn khả năng cung cấp các Dịch vụ, hoặc Người dùng không còn thuộc đối tượng sử dụng Dịch vụ/Nền tảng theo quy định của AIA;

•            Người dùng có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm Điều khoản Dịch vụ khi sử dụng Dịch vụ/Nền tảng;

•            Theo quyết định, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

•            Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro có gian lận hoặc khi lợi của Người dùng/AIA hoặc bất kỳ bên thứ ba có thể bị ảnh hưởng;

•            Khi AIA tạm ngưng cung cấp Dịch vụ để bảo trì/nâng cấp Nền tảng, khi có sự cố của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, hoặc khi có sự cố do nguyên nhân vượt quá phạm vi kiểm soát của AIA dẫn đến việc Người dùng không thể thực hiện được Dịch vụ;

•            Có nghi ngờ giao dịch có liên quan đến yếu tố tội phạm, rửa tiền, vi phạm pháp luật hoặc chính sách phòng chống rửa tiền theo quy định pháp luật và/hoặc của AIA;

•            Các trường hợp liên quan đến sự cố khách quan, bất khả kháng nằm ngoài sự kiểm soát của AIA.

Khi AIA cung cấp tính năng mới hoặc sửa đổi các tính năng hiện tại của Nền tảng, việc Người dùng chấp nhận hay từ chối sử dụng tính năng này cũng không ảnh hưởng đến tính pháp lý và hiệu lực của các quy  định theo Điều khoản Dịch vụ này và các bên vẫn tiếp tục bị ràng buộc về quyền và trách nhiệm theo Điều khoản Dịch vụ. Trong trường hợp tính năng có kèm theo các quy định sử dụng và Người dùng sử dụng các tính năng này, Người dùng được xem như đã đồng ý với các quy định kèm theo đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các quy định trong Điều khoản Dịch vụ này.

Bên cạnh đó, AIA có thể sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại bản Điều khoản Dịch vụ này bằng cách cung cấp các phần sửa đổi, bổ sung trên website của AIA hoặc màn hình khi Người dùng truy cập Dịch vụ hoặc thông báo bằng hình thức khác mà AIA thấy phù hợp. Những sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo. Trường hợp Người dùng không đồng ý với các điều khoản này, Người dùng có thể lựa chọn chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ, ngược lại, việc Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ/Nền tảng được xem như việc Người dùng đồng ý với các sửa đổi, bổ sung đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản nêu trong bản Điều khoản Dịch vụ.

12.3.     Người dùng được xem là đã nhận được thông báo, nếu:

              a.           Các thông báo đã được đưa lên trang thông tin chính thức của AIA tại đia chỉ: www.aia.com.vn; hoặc

              b.           Các thông báo được gửi tới Email của Người dùng khi bắt đầu sử dụng Nền tảng hoặc bắt đầu giao kết Hợp đồng Bảo hiểm với AIA, tùy theo từng trường hợp; hoặc

              c.           Các thông báo được gửi tới Người dùng qua số điện thoại đăng ký của Người dùng dưới bất kỳ dạng tin nhắn nào; hoặc

              d.           Các thông báo được gửi, thông báo, cập nhật qua chính Nền tảng.

12.4.     Trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu về an ninh, các thay đổi đối với nội dung Điều khoản Dịch vụ cần có hiệu lực ngay; việc thay đổi các nội dung Điều khoản Dịch vụ sẽ được thông báo trước một khoảng thời gian hợp lý trước khi các thay đổi như vậy có hiệu lực.

12.5.     Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với các nội dung thay đổi, Người dùng có thể chấm dứt sử dụng Nền tảng. Trong trường hợp tiếp tục sử dụng Nền tảng sau ngày hiệu lực của các thay đổi, Người dùng được hiểu là tự nguyện và mặc nhiên đồng ý, chấp nhận, tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các nội dung thay đổi như vậy.

Điều 13. Các quy định khác

13.1.     AIA xem trọng sự an toàn và tính bảo mật thông tin của Người dùng và sẽ luôn thực hiện các biện pháp an ninh mạng để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình cung cấp dịch vụ, xử lý, thực hiện các Giao dịch theo yêu cầu của Người dùng.

13.2.     Người dùng đồng ý AIA được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh Điều khoản này; được phép khoá/tạm ngừng/chấm dứt/từ chối/sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện Nền tảng. Khi có các sự kiện này, AIA sẽ thông báo trên website và/hoặc gửi thông báo cho Người dùng qua một trong các các phương tiện: email, điện thoại cố định, sms/OTP qua điện thoại di động của Người dùng, màn hình Nền tảng tương ứng hoặc thông báo bằng hình thức khác mà AIA thấy phù hợp. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo. Trường hợp Người dùng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào của Điều khoản Dịch vụnày, Người dùng có quyền chấm dứt việc sử dụng Nền tảng và thông báo cho AIA được biết bằng văn bàn trước thời điểm chấm dứt sử dụng nền tảng. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi AIA sửa đổi bản Điều khoản này có nghĩa là Người dùng chấp thuận hoàn toàn các sửa đổi đó.

13.3.     Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Điều khoản giữa Người dùng và AIA, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày một bên đưa ra tranh chấp mà các bên hòa giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

13.4.     Người dùng có thể liên lạc với AIA theo một trong các phương thức sau:

              Gọi tới số điện thoại: 028.3812.2777 (có thể thay đổi theo thông báo và/hoặc cập nhật của AIA trong từng thời điểm).

              Gửi email qua địa chỉ: vn.customer@aia.com