Nội Dung Xác Nhận

Tôi, Bên mua bảo hiểm theo đây đồng ý và xác nhận:

  • Các yêu cầu, thông tin cung cấp bao gồm cả thông tin liên quan đến phương thức thanh toán và các tài liệu đính kèm là đúng, đầy đủ, chính xác và toàn vẹn; và AIA Việt Nam hoàn toàn căn cứ vào các thông tin, dữ liệu được cung cấp này để xử lý các yêu cầu kể cả yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của tôi. Tôi theo đây cũng đồng ý tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, phù hợp và đúng đắn của các yêu cầu này cũng như các tài liệu được gửi kèm theo. Mọi sai sót về thông tin, dữ liệu được tôi cung cấp theo đây có thể làm chậm trễ hoặc gây ảnh hưởng đến kết quả xử lý các yêu cầu kể cả giải quyết quyền lợi bảo hiểm của tôi và AIA Việt Nam sẽ được miễn trừ trách nhiệm cho các trường hợp chậm trễ hay bị thay đổi kết quả xử lý do sai sót như vậy của tôi/Bên mua bảo hiểm.
  • Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng có liên quan, hoặc có bất kỳ thay đổi nào về các yếu tố liên quan đến nghĩa vụ khai báo và nộp thuế tại Hoa Kỳ (ví dụ như có quốc tịch Hoa Kỳ, có địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, ...) Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng sẽ ngay lập tức thông báo cho Công ty bằng văn bản và sẽ cung cấp thêm thông tin/chứng từ nếu Công ty có yêu cầu.
  • Tôi đồng ý rằng số tiền tạm ứng sẽ phát sinh khoản giảm thu nhập đầu tư tính theo mức lãi suất hiện hành do AIA Việt Nam công bố và áp dụng tại từng thời điểm. Trong trường hợp hoàn trả khoản tạm ứng này, tôi đồng ý việc thanh toán sẽ không thực hiện bằng giao dịch tiền mặt tại AIA.
  • Tôi đồng ý rằng chi phí rút một phần tiền từ giá trị hợp đồng, nếu có, sẽ được khấu trừ vào giá trị tài khoản của hợp đồng. Sau khi rút một phần tiền từ giá trị hợp đồng, số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính (thuộc dòng Liên kết chung) có thể giảm tương ứng.