LỘC VÀNG ĐÓN HÈ RỘN RÃ

01/07/2020
Kính gửi Quý Khách hàng,
Mượn biểu tượng vàng – tượng trưng của sức mạnh, của chiến thắng, của sự may mắn – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “LỘC VÀNG ĐÓN HÈ RỘN RÃ – SUMMER VIBES, GOLDEN GIFTS" (“Chương trình”) dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Từ ngày 01/07/2020 đến 31/07/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/07/2020 đến ngày 14/07/2020 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 31/07/2020. 
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của AIA Việt Nam trên toàn quốc.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của AIA Việt Nam; và
 3. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt:
  • từ 16.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu năm trăm đồng trở lên) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian kênh truyền thống thuộc khu vực Miền Bắc Trung Bộ và Miền Trung (chi tiết xem tại Phụ Lục A đính kèm); hoặc
  • từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng trở lên) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian kênh truyền thống thuộc các Miền còn lại của Việt Nam (chi tiết xem tại Phụ Lục B đính kèm); và
 4. Ngày khách hàng nộp HSYCBH và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian khuyến mại được quy định chi tiết tại Mục I; và
 5. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
 6. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng Xác Nhận Đã Nhận Bộ Hợp Đồng bảo hiểm.
 7. Khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm trước ngày 31/08/2020. Ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm được hiểu là (i) ngày khách hàng chọn đồng ý nhận Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm điện tử qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA Việt Nam – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA”; hoặc (ii) ngày khách hàng ký tên trên bản giấy xác nhận nhận bộ hợp đồng bảo hiểm áp dụng đối với khách hàng chọn không đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử.
IV.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
V.  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung, thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm, ngày nộp HSYCBH mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm cơ bản thực thu được ghi nhận đầu tiên vào hồ sơ mới này.
 3. Thời điểm xét Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên để tính thưởng là sau 21 ngày cân nhắc kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên trong thời gian khuyến mại hoặc trong thời gian 21 (hai mươi mốt) ngày sau khi kết thúc chương trình thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm so với khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm so với khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng;
 5. Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.
 6. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
  • Đợt 1:  Ngày AIA Việt Nam nhận được Xác Nhận Đã Nhận Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm đến ngày 14/08/2020, ngày công bố kết quả vào ngày 09/09/2020 và thời gian trao quà bắt đầu từ ngày 11/09/2020;
  • Đợt 2:  Ngày AIA Việt Nam nhận được Xác Nhận Đã Nhận Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm đến ngày 31/08/2020, ngày công bố kết quả vào ngày 24/09/2020 và thời gian trao quà bắt đầu từ ngày 28/09/2020.
 7. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Người mua bảo hiểm theo thời gian quy định tại điểm (f) trên với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 8. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Người mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai.
 9. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 10. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 11. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Xin vui lòng tham khảo Thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại TẠI ĐÂY
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) qua Hotline: 028 3812 2777