TRAO QUÀ VÀNG-CHÀO THU SANG

01/10/2020
KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG
Chuyển mình từ “Nhà chi trả” thành “Người đồng hành”, AIA Việt Nam luôn bên cạnh Khách hàng trong suốt cuộc đời, để mang tới Khách hàng một cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh Phúc hơn. Bên cạnh lời hứa thương hiệu, AIA Việt Nam mang đến hành động thiết thực thông qua chương trình khuyến mại “TRAO QUÀ VÀNG – CHÀO THU SANG" dành cho Quý Khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:
I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI
Thời gian khuyến mại từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp HSYCBH phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2020 đến ngày 15/10/2020 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020. 
II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI
Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của AIA Việt Nam trên toàn quốc.
III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của AIA Việt Nam; và
 3. Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt:
  • từ 17.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng trở lên) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian kênh truyền thống thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Bắc Trung Bộ và Miền Trung (chi tiết xem tại Phụ Lục A đính kèm); hoặc
  • từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng trở lên) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian kênh truyền thống thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh và Miền Nam (chi tiết xem tại Phụ Lục B đính kèm); và
 4. Ngày khách hàng nộp Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
 5. Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
 6. AIA Việt Nam nhận được Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng trước ngày 30/11/2020; và
 7. Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.
IV.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
V.  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH
 1. NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
 3. ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS.  Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 30/11/2020. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ của Khách hàng được xác định như sau:
  • Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA” (“e-ACK”); hoặc
  • Đối với khách hàng chọn không đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày AIA Việt Nam nhận ACK bản giấy hợp lệ.
 4. Khách hàng được xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:
  • ACK không hợp lệ, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc
  • AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày 30/11/2020.
 5. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là ngày 31/10/2020. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau ngày 31/10/2020 thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 6. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.
 7. Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.
 8. Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
  • Đợt 1: vào ngày 10/12/2020, AIA Việt Nam sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 16/11/2020;
  • Đợt 2: vào ngày 28/12/2020, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và AIA Việt Nam đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 30/11/2020.
 9. Thời gian bắt đầu trao quà:
  • Đợt 1: từ ngày 11/12/2020
  • Đợt 2: từ ngày 30/12/2020
 10. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 11. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 12. AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 13. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 14. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.
Xin vui lòng tham khảo Thể lệ chi tiết Chương trình khuyến mại TẠI ĐÂY
Trường hợp cần thêm thông tin, Quý Khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777.