21/06/2023

Ngàn quà tặng - Vạn tri ân cùng Nest by AIA và AIA Exchange

21/06/2023
.

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “NGÀN QUÀ TẶNG - VẠN TRI ÂN” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh eXchange và kênh Nest by AIA, với nội dung chi tiết như sau:

I.        THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Từ ngày 21/06/2023 đến ngày 30/06/2023, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 21/06/2023 đến ngày 28/06/2023 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 21/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023.

II.        ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) được quy định tại mục 5 trên đây và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a)     Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống Văn phòng Exchange và hệ thống văn phòng Nest by AIA của AIA Việt Nam được quy định tại mục 5; và

b)     Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) ( không bao gồm phí tích lũy) của các hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm quy định tại điểm a Mục 10 phải đạt từ 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn) trở lên; và

c)     Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại điểm a Mục 10; và

d)     Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của HĐBH; và

e)     AIA Việt Nam nhận được <Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng> (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng theo quy định tại Điểm d Mục 10. ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên HSYCBH giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS.

f)       HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ HĐBH[BMK1] .

g)     Không tham gia và/hoặc nhận thưởng từ các chương trình khuyến mại dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khác của AIA Việt Nam diễn ra tại cùng thời điểm với Chương trình này.

III.        CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) trở lên, Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).

-  Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) đến dưới 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

IV.        DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm (không bao gồm phí tích lũy) của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống văn phòng eXchange và Nest by AIA của AIA Việt Nam.

V.        CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1.     Tổng NFYP được tính trong thời gian khuyến mại là tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) của tất cả các hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại và có cùng một (01) Bên mua bảo hiểm.

2.     Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào chương trình này.

3.     Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:

               i.           Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

             ii.           Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.

4.     Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình được quy định tại điểm 2 Mục V và Mục III thì tổng NFYP của các HĐBH này sẽ được cộng lại để tính mức NFYP tổng cho việc xét thưởng. Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 (một) quà tặng có giá trị cao nhất.

5.     Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 31/07/2023. Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ của Khách hàng được xác định như sau:

               i.     Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ HĐBH điện tử: là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA” (“e-ACK”); hoặc

             ii.      Đối với khách hàng chọn không đồng ý nhận bộ HĐBH điện tử: là ngày AIA Việt Nam nhận ACK bản giấy hợp lệ.

Khách hàng bị xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:

               i.     ACK không hợp lệ theo quy định của AIA Việt Nam, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc

ii.   AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày 31/07/2023

6.     Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn vào ngày 24/08/2023 công bố kết quả và trao thưởng bắt đầu từ ngày 25/08/2023.

7.     Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.

8.     AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

9.     AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.

10.  Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

11.  Quy định liên quan đến việc sử dụng Phiếu quà tặng PNJ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ. Việc sử dụng E-Voucher Got It sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần DAYONE.  Việc sử dụng E-Voucher Urbox sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà.

12.  Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777