01/01/2024
"NĂM MỚI BỨT PHÁ - HÂN HOAN NHẬN QUÀ” dành cho KH tham gia BH thông qua kênh eXchange,
01/01/2024

Kính gửi Quý khách hàng

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “NĂM MỚI BỨT PHÁ - HÂN HOAN NHẬN QUÀ” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh eXchange, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/01/2024, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến ngày 10/01/2024 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận phát hành hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm bảo hiểm chính và có thể kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung (không bắt buộc) và đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a)     Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống Văn phòng PA (eXchange by AIA) của AIA Việt Nam; và

b)     Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) ( không bao gồm phí tích lũy) của các hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm quy định tại Mục III phải đạt từ 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn) trở lên; và

c)      Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và

d)     Khách hàng phải là Bên mua bảo hiểm của HĐBH; và

e)     AIA Việt Nam nhận được <Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng> (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng theo quy định tại Điểm 3 Mục V. ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên HSYCBH giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS.

f)       HĐBH của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ HĐBH.

g)     Không tham gia và/hoặc nhận thưởng từ các chương trình khuyến mại dưới hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khác của AIA Việt Nam diễn ra tại cùng thời điểm với Chương trình này.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

PHẦN 1

Đối với Văn phòng PA (eXchange by AIA) Hà Nội và Hồ Chí Minh

 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) trở lên, Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).
 •  Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đến dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) đến dưới 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 28.000.000 đồng (hai mươi tám triệu đồng) đến dưới 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng), Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến dưới 28.000.000 đồng (hai mươi tám triệu đồng) Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng) đến dưới 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

 Nếu HĐBH đạt thưởng là hợp đồng Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality (UL Vitality) thì Khách hàng nhận thêm 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

Đối với Văn phòng PA (eXchange by AIA) Toàn Quốc (KHÔNG bao gồm eXchange Hà Nội và Hồ Chí Minh)

 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) trở lên, Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) đến dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng) đến dưới 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng), Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 28.000.000 đồng (hai mươi tám triệu đồng) đến dưới 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng), Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng).
 • Tổng NFYP của tất cả các HĐBH của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 18.000.000 đồng (mười tám triệu đồng) đến dưới 28.000.000 đồng (hai mươi tám triệu đồng) Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng PNJ trị giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

 Nếu HĐBH đạt thưởng là hợp đồng Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality (UL Vitality) thì Khách hàng nhận thêm 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).

PHẦN 2

-        Tổng NFYP của HĐBH Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality (UL Vitality) và Sản Phẩm Bổ Sung Sức Khỏe (SPBS SK: bao gồm các sản phẩm Bảo Hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo (ECI), Bảo hiểm miễn thu phí bệnh hiểm nghèo (ECIW), Bảo Hiểm Nằm Viện và Phẫu Thuật (HSIL) và Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0 (CHR 2.0)) của cùng 01 (một) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đạt từ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) trở lên, Khách hàng nhận 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

-        Từ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) trở lên, với mỗi 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) tăng thêm vào Tổng NFYP của HĐBH Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality (UL Vitality) và SPBS SK, khách hàng nhận thêm 01 (một) Phiếu quà tặng điện tử (“E-Voucher”) UrBox trị giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

-        Khách hàng nhận thưởng tối đa 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đối với Phần 2 của Mục III này.

IV. DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính (không bao gồm Sản phẩm OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị dành cho doanh nghiệp; Sản phẩm Trọn Vẹn Cân Bằng (“UL4”) bán ưu đãi dành cho Bên mua bảo hiểm là nhân viên của AIA Việt Nam; Sản phẩm “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality” (“ULVI”) bán ưu đãi dành cho Bên mua bảo hiểm là nhân viên của AIA Việt Nam) và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm (không bắt buộc) của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống Văn phòng PA (eXchange by AIA) của AIA Việt Nam.

V. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1.      Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam.  Hợp đồng chuyển phí từ các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc sẽ không được tính vào Chương trình này.

2.      Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:

               i.           Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;

              ii.          Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.  Khách hàng sẽ không được nhận quà tặng của Chương trình này nếu việc giảm NFYP dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm không đủ điều kiện được quy định trên đây.

3.      Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 29/02/2024. ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS.

P  Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: Ngày nhận ACK hợp lệ là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA+ (“e-ACK”)

P  Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm giấy, Ngày nhận ACK hợp lệ là:

·        Ngày chuyên viên tư vấn chụp & tải bản giấy ACK (đã ký tên) qua iCare, sau đó nộp bản giấy ACK tại các quầy dịch vụ khách hàng, hoặc

·        Ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA+ (“e-ACK”).

Khách hàng được xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:

P  ACK không hợp lệ, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc

P  AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày 29/02/2024

4.      Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì tổng NFYP của các HĐBH này sẽ được cộng lại để tính mức NFYP tổng cho việc xét thưởng như quy định tại Mục III. Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 (một) quà tặng có giá trị cao nhất.

5.      Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn theo thời gian như sau:

-        Ngày 27/03/2024 công bố kết quả và trao thưởng bắt đầu từ ngày 29/03/2024.

6.      Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, cùng với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng vẫn còn hiệu lực tại thời điểm gửi quà.

7.      AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.

8.      AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH không còn hiệu lực.

9.      Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

10.   Việc sử dụng Phiếu quà tặng PNJ sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Tác Và Kinh Doanh Trang Sức PNJ.  Việc sử dụng E-Voucher Urbox sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà.

11.   Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777