05/07/2024
Chương trình Quyền lợi trao tay - Bình an kết nối, dành cho KH tham gia bảo hiểm thông qua kênh truyền thống
05/07/2024

Kính gửi Quý khách hàng

AIA Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình, thông qua chương trình khuyến mại “QUYỀN LỢI TRAO TAY – BÌNH AN KẾT NỐI Mùa 2” dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh truyền thống trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:

Khách hàng đăng ký tham gia Chương trình thành công căn cứ theo các điều khoản thể lệ Chương trình (“Thể lệ Chương trình”), AIA Việt Nam sẽ chi trả một khoản thưởng cho các Khách hàng thỏa điều kiện. Giá trị quà tặng tùy thuộc vào loại sản phẩm mà Khách hàng lựa chọn tham gia.   

1.     Tên chương trình khuyến mại:  Chương trình “Quyền Lợi Trao Tay, Bình An Kết Nối (Mùa 2)”  (Sau đây gọi là “Chương trình”)

2.     Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn lãnh thổ Việt Nam

3.     Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4.     Thời gian khuyến mại: từ ngày 08/07/2024 đến hết ngày 30/09/2024.

5.     Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:

Các sản phẩm dưới đây của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống kênh Đại lý truyền thống bao gồm:

5.1.          Các sản phẩm chính:

(i)         Sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung “Bùng Sức Sống 10+ Cùng Vitality”, và

(ii)       Sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung “Trọn Vẹn Cân Bằng”.

5.2.          Các sản phẩm bổ sung hoặc sản phẩm bán kèm khác mua cùng sản phẩm chính (i) hoặc (ii) nêu trên.

6.     Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Quà tặng là tiền mặt.

7.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm hiện hữu của AIA Việt Nam (“Khách hàng hiện hữu”) đã được phát hành hợp đồng bảo hiểm tại AIA Việt Nam trước ngày của Chương trình này (“Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu”), trong đó Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu phải có Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Sung Bảo Hiểm Toàn Diện Bệnh Hiểm Nghèo đã đủ điều kiện nhận Quyền lợi “Thưởng khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo” (“Quyền lợi thưởng ECI”)1 và đồng thời thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

7.1  Khách hàng hiện hữu, là Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu, có MUA THÊM: hợp đồng bảo hiểm mới trong đó có sản phẩm bảo hiểm chính thuộc danh sách sản phẩm tại mục 5.1 trên đây và có thể kèm theo bất kỳ sản phẩm tại mục 5.2 với tổng phí bảo hiểm quy năm của hợp đồng bảo hiểm tối thiểu là 10.000.000 (Mười triệu) đồng. Sau đây được gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ”.

7.2  Khách hàng hiện hữu đang cư trú ở Việt Nam tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình; và

7.3  Đáp ứng tất cả các điều khoản, điều kiện nhận thưởng của Chương trình khuyến mại theo quy định tại Mục 9 của Thể lệ chương trình này.

1 Không bao gồm khoản lãi phát sinh (nếu có)

8.     Cơ cấu giải thưởng:

Khách hàng tại Mục 7 thỏa đồng thời tất cả các điều kiện tại Mục 9 của Chương trình này sẽ được nhận quà tặng theo chi tiết sau đây:

-        Khách hàng sẽ nhận được quà tặng là 3 lần Quyền lợi thưởng ECI. Phần quà tặng này không vượt quá 50% của tổng phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ, bao gồm cả sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có), nhưng KHÔNG bao gồm phí đóng thêm.

-        Theo đó, quyền lợi của khách hàng được tính toán trên cơ sở là 4 lần Quyền lợi thưởng ECI, trong đó bao gồm 1 lần Quyền lợi thưởng ECI của Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu và 3 lần Quyền lợi thưởng ECI nêu trên.

9.     Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

9.1.          Nội dung của chương trình:

Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ của Chương trình này là hợp đồng bảo hiểm thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây:

(i) Khách hàng của Chương trình và Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ thỏa điều kiện tại mục 7.1 trên đây;

(ii)  Số dư còn lại của Quyền lợi thưởng ECI và lãi phát sinh (nếu có) tính đến ngày bắt đầu Chương trình tối thiểu là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng;

(iii)  Thời gian khách hàng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH) từ 08/07/2024 đến hết ngày 30/09/2024;

(iv) Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày phí thực thu được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng hủy, ngày nộp HSYCBH mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí thực thu được ghi nhận trên Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ này;

(v)  Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ cần phải đáp ứng các quy định về thẩm định và phát hành của AIA Việt Nam tại thời điểm phát hành hợp đồng;

(vi)  Khách hàng hiện hữu kê khai đầy đủ và trung thực các thông tin theo yêu cầu và xác nhận tham gia Chương trình tại “Phiếu yêu cầu về việc nhận Quyền lợi thưởng và tham gia chương trình khuyến mại”;

(vii) Bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ tại thời điểm tham gia Chương trình;

(viii) Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu có nhiều Quyền lợi thưởng ECI, Quyền lợi thưởng ECI được sử dụng để làm căn cứ tính giá trị quà tặng theo mục 8 trên đây sẽ là tổng Quyền lợi thưởng ECI của tất cả các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Sung Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện thuộc cùng 1 (Một) Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu;

(ix) Quyền lợi thưởng ECI của mỗi Hợp đồng hiện hữu chỉ được làm căn cứ để tính quà tặng 1 (Một) lần cho 1 (Một) Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ của Chương trình để nhận quà tặng tại mục 8 trên đây;

(x)  Trường hợp Khách hàng hiện hữu có nhiều Hợp đồng hiện hữu có Quyền lợi thưởng ECI thì Quyền lợi thưởng ECI của mỗi Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu này sẽ được làm căn cứ tính quà tặng cho mỗi Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ của Chương trình này và không cộng gộp với Quyền lợi thưởng ECI của các Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu khác để làm căn cứ tính quà tặng cho 1 (Một) Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ.

(xi) Hơp đồng bảo hiểm hợp lệ phải đáp ứng thêm yêu cầu về Thư Xác Nhận Giao Hợp Đồng (ACK) hợp lệ như sau:

·  Ngày AIA Việt Nam nhận được ACK (bao gồm e-ACK hoặc ACK bản giấy) hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày trước ngày 30/11/2024; và

·  Đối với e-ACK: Ngày nhận e-ACK hợp lệ là ngày khách hàng xác nhận ACK điện tử theo yêu cầu và quy định của AIA Việt Nam; hoặc

·  Đối với ACK bản giấy: (a) Ngày nhận ACK hợp lệ là ngày nhân viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng đóng dấu xác nhận ngày nộp trên ACK bản giấy; hoặc (b) Ngày nhận ACK hợp lệ là ngày chuyên viên tư vấn gởi hình ảnh ACK đã ký tên qua iCare.

·   Khách hàng bị xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu: (a) ACK không hợp lệ theo quy định của AIA Việt Nam, bất kể là AIA Việt Nam nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc (b) AIA Việt Nam nhận được ACK hợp lệ sau ngày ngày 30/11/2024.

9.2.          Thời điểm chốt quà tặng:

(i)  Tại ngày Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ kết thúc thời gian 21 (Hai mươi mốt) ngày cân nhắc tham gia bảo hiểm kể từ ngày khách hàng xác nhận ACK (bao gồm e-ACK và ACK bản giấy) và trước ngày 30/11/2024 tại thời điểm tính quà tặng của Chương trình;

(ii)  Trước thời điểm chốt quà tặng nêu trên, các yêu cầu điều chỉnh đối với Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ dẫn đến tổng phí bảo hiểm quy năm tối thiểu của hợp đồng bảo hiểm hoặc sản phẩm bổ sung thấp hơn mức quy định tại mục 7.1 trên đây, khách hàng sẽ không còn đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình;

(iii)  Trường hợp khách hàng có yêu điều chỉnh đối với Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ trước thời điểm chốt thưởng trên, trong điều kiện các yêu cầu này vẫn đảm bảo thỏa điều kiện nhận quà tặng của Chương trình và các yêu cầu này dẫn đến việc thay đổi phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ này thì giá trị quà tặng dự kiến ban đầu sẽ thay đổi tương ứng tại thời điểm chốt quà tặng;

(iv) Thời điểm chốt quà tặng nêu trên chỉ áp dụng cho quà tặng của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ của Chương trình này.

9.3.          Thời điểm trao quà tặng:

(i)              Trong vòng 3 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày chốt quà tặng nêu trên;

(ii)            Thời điểm trao quà tặng nêu trên chỉ áp dụng cho quà tặng của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ của Chương trình này. Quyền lợi thưởng ECI của Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu sẽ được chi trả riêng theo yêu cầu của Khách hàng.

9.4.          Cách thức trao quà tặng:

(i)              AIA Việt Nam trao quà tặng cho khách hàng theo hình thức chuyển khoản thông qua số tài khoản ngân hàng do khách hàng cung cấp tại “Phiếu yêu cầu về việc Nhận Quyền Lợi Thưởng và tham gia Chương trình khuyến mại”;

(ii)            AIA Việt Nam sẽ liên hệ trao thưởng với Khách hàng theo thông tin liên hệ mà Khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm chốt quà tặng. Để thuận tiện cho việc nhận thưởng, Khách hàng cần chủ động cập nhật thông tin liên hệ đến AIA Việt Nam. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng không thực hiện cập nhật thông tin liên hệ đến AIA Việt Nam;

(iii)          Trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ thành công đến Khách hàng, dù là do không liên lạc được hay do thông tin liên hệ được cung cấp không đúng và/hoặc không được Khách hàng cập nhật mới nhất, Khách hàng có thể chủ động liên hệ đến AIA Việt Nam theo thông tin liên hệ tại www.aia.com.vn để đề nghị nhận thưởng.

(iv)           AIA Việt Nam thông báo kết quả trên website www.aia.com.vn và gửi thông báo theo phương thức liên lạc Khách hàng đã đăng ký (như tin nhắn SMS và/hoặc qua ứng dụng AIA+) để chúc mừng và hướng dẫn Khách hàng nhận thưởng (mẫu dự kiến): “AIAVN chuc mung HD U123456789 nhan thuong CT Quyen Loi Trao Tay, Binh An Ket Noi (Mua 2)”.

9.5.          Thu hồi quà tặng:

AIA Việt Nam sẽ thu hồi quà tặng đã chi thưởng cho khách hàng trong các trường hợp sau:

(i)  Khách hàng yêu cầu hủy Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ trong thời gian cân nhắc;

(ii)  Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ bị vô hiệu theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm mà Khách hàng tham gia tương ứng.

9.6.          Các quy định khác:

(i)  AIA Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo đủ điều kiện tham gia Chương trình này;

(ii)  Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình khuyến mại “Thưởng lên đến 5 triệu đồng cho sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe Bùng Gia Lực” đang chạy song song cùng thời điểm, tuy nhiên tổng giá trị quà tặng trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ không vượt quá 50% tổng phí thực thu của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ được áp dụng khuyến mại;

(iii)  AIA Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) phát sinh (nếu có) đối với phần quà tặng cho khách hàng đủ điều kiện nhận quà tặng của Chương trình theo quy định của pháp luật;

(iv) Nếu vì ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, AIA có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành;  

(v)  Khách hàng tham gia Chương trình đồng ý cho phép AIA Việt Nam được quyền thu thập, phân tích, sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc cung cấp các thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc thông tin cá nhân, bao gồm cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách hàng mà AIA Việt Nam có được, nhận được hoặc đang nắm giữ cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào ở trong nước hoặc ngoài nước mà không cần phải thông báo trước, nhằm phục vụ cho mục đích quản lý, thống kê, tiến hành trao quà tặng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của AIA Việt Nam, bao gồm cả việc tiến hành bất kỳ hoặc tất cả các cuộc khảo sát hoặc các hoạt động tiếp thị và/hoặc các chiến dịch quảng cáo cần thiết, mà không phải xin chấp thuận của Khách hàng.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777