Thông báo điều chỉnh nội dung Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm Bảo hiểm

Nhằm tuân thủ quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) xin thông báo về việc điều chỉnh nội dung Quy tắc và Điều khoản của tất cả các sản phẩm bảo hiểm đang triển khai với danh sách cụ thể như liệt kê dưới đây. Tất cả những nội dung sửa đổi này đã được cập nhật trên trang thông tin điện tử của AIA Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/7/2024.

Danh sách sản phẩm bảo hiểm được điều chỉnh nội dung Quy tắc và điều khoản như sau:

STT

Tên sản phẩm

Số Công Văn Phê Duyệt

1

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị - Phiên bản 2018

4564/BTC-QLBH, ngày 19/04/2018

2

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị - Phiên bản 2021

289/BTC-QLBH, ngày 11/01/2021

3

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung - Quyền lợi ưu việt

4281/BTC-QLBH, ngày 04-04-2014

4

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung – Phiên bản 2021

8803/BTC-QLBH, ngày 06/08/2021

5

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung - Phiên bản dành cho nhân viên AIA

8803/BTC-QLBH, ngày 06/08/2021

6

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung – Bệnh hiểm nghèo ưu việt

14632/BTC-QLBH, ngày 23/12/2021

7

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Vitality 1.0

13811/BTC-QLBH, ngày 28/12/2022

8

Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ thời hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm

6453/BTC-QLBH ngày 19/05/2015

9

Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ tử vong do tai nạn

1285/BTC-QLBH ngày 31/01/2018

10

Sản phẩm bảo hiểm tai nạn xe gắn máy

7086/BTC-QLBH, ngày 19/05/2009

11

Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện và phẫu thuật do tai nạn

12791/BTC-QLBH ngày 09/11/2021

12

Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện và phẫu thuật

12791/BTC-QLBH ngày 09/11/2021

13

Bảo hiểm bổ sung cho trường hợp tử vong do tai nạn

3365 TC/TCNH, ngày 18/8/2000

14

Bảo hiểm bổ sung bồi thường tai nạn

9942/TC/TCNH, ngày 19/10/2001

15

Bảo hiểm bổ trợ trợ cấp viện phí

13004/BTC-BH, ngày 31/10/2008

16

Bảo hiểm bổ trợ miễn thu phí với quyền lợi hỗ trợ tài chính

6139/BTC-QLBH, ngày 16/5/2013

17

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung miễn thu phí – phiên bản 2017

11872/BTC-QLBH, ngày 7/9/2017

18

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm chăm sóc sức khỏe – phiên bản 2.0

12961/BTC-QLBH, ngày 22/10/2020

 

19

Bảo hiểm bổ sung bệnh hiểm nghèo mở rộng

19593/ BTC-QLBH, ngày 30/12/2015

20

Bảo hiểm miễn thu phí bệnh hiểm nghèo

8539/BTC-QLBH, ngày 27/6/2017

21

Bảo hiểm bổ sung bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật

10711/BTC-QLBH, ngày 7/9/2020

22

Bảo hiểm bổ sung bồi hoàn chi phí điều trị và gãy xương do tai nạn

5932/BTC-BH ngày 7/5/2007

23

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung bảo hiểm tử kỳ

5932/BTC-BH ngày 7/5/2007