Xác Nhận Thông Tin Liên Quan Đến Luật Thuế Thu Nhập Của Liên Bang Hoa Kỳ

Phiên bản hiển thị trên website của Công ty là phiên bản đang có hiệu lực tại thời điểm truy cập

Bằng việc gửi yêu cầu thay đổi thông tin nhân thân này, Quý khách đã cam kết và đồng ý:

  • Bằng việc gửi yêu cầu này, Quý khách khẳng định rằng Quý khách không phải là người Hoa Kỳ có liên quan đến luật thuế thu nhập của Liên bang Hoa Kỳ và Quý khách không đại diện cho bất kỳ người Hoa Kỳ nào. Quý khách hiểu rằng, trên cơ sở tin rằng khẳng định của Quý khách là đúng sự thật, Công ty sẽ dựa vào khẳng định này để có những hành động phù hợp.
  • Trong trường hợp có bất kỳ Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng nào của Bên mua bảo hiểm là người Hoa Kỳ có liên quan đến luật thuế thu nhập của Liên bang Hoa Kỳ, vui lòng bỏ qua phần xác nhận này, đồng thời liên hệ với AIA Việt Nam để được hướng dẫn chi tiết.