Điều khoản thay đổi thông tin nhân thân

Phiên bản hiển thị trên website của Công ty là phiên bản đang có hiệu lực tại thời điểm truy cập

Bằng việc gửi yêu cầu thay đổi thông tin nhân thân này, Quý khách đã cam kết và đồng ý:

  • Yêu cầu thay đổi này chỉ có giá trị hiệu lực khi được AIA Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và với điều kiện Người được bảo hiểm còn sống tại thời điểm chấp thuận.
  • Toàn bộ thông tin được cung cấp là có thật, đã được Quý khách cung cấp đầy đủ, chính xác và toàn vẹn.
  • Cho phép Công ty được quyền tự mình hoặc thông qua các bên thứ ba, bao gồm cả bác sỹ, bệnh viện, phòng mạch, công ty bảo hiểm, các tổ chức hay bên thứ ba để tìm hiểu, thu thập, sao chép và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách nhằm mục đích phục vụ cho công việc cần thiết liên quan đến các hợp đồng bảo hiểm mà Quý khách đã tham gia với AIA Việt Nam. Quý khách đồng ý và chấp thuận thêm rằng bất cứ bên thứ ba nào được Công ty tiếp xúc hoặc yêu cầu đều được quyền cung cấp các thông tin cá nhân của Quý khách mà họ có thể có vào từng thời điểm. Quý khách đồng ý và cho phép Công ty sử dụng và cung cấp các thông tin thu thập được cho các cá nhân/đơn vị liên kết hoặc bên thứ ba độc lập, ở trong hay ngoài Việt Nam, để thực hiện việc xử lý thông tin, tư vấn hay cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm hay dịch vụ, hoặc nhằm mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
  • Quý khách với tư cách đại diện cho cá nhân Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Người thụ hưởng theo đây: (a) cho phép Công ty được quyền cung cấp các thông tin cá nhân của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng và các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này và/hoặc các hợp đồng bảo hiểm khác có liên quan đến Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng cho bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào, bao gồm cả Cơ quan quản lý thuế vụ Hoa Kỳ; và (b) đồng ý và cam kết thêm rằng trong trường hợp Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng có bất kỳ thay đổi nào về các yếu tố có liên quan đến nghĩa vụ khai báo và nộp thuế tại Hoa Kỳ (ví dụ như có quốc tịch Hoa Kỳ, có địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ,..), Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng sẽ ngay lập tức thông báo cho Công ty bằng văn bản và sẽ cung cấp thêm các thông tin/chứng từ cần thiết theo yêu cầu của Công ty.
  • Quý khách khẳng định rằng Quý khách không phải là người Hoa Kỳ có liên quan đến luật thuế thu nhập của Liên bang Hoa Kỳ và Quý khách không đại diện cho bất kỳ người Hoa Kỳ nào. Quý khách hiểu rằng, trên cơ sở tin rằng khẳng định của Quý khách là đúng sự thật, Công ty sẽ dựa vào khẳng định này để có những hành động phù hợp.