pageheroimage

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam” hoặc “Công Ty”) xin gửi lời cảm ơn đến Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng AIA Việt Nam trong hành trình hướng đến cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

AIA Việt Nam luôn tôn trọng sự riêng tư và cố gắng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (như được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tùy từng thời điểm), Công Ty xin được thông báo đến Quý Khách hàng về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (“Thông báo”) với những nội dung sau đây:

- Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, là các thông tin, dữ liệu về cá nhân dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể hoặc liên quan đến việc định danh hoặc có thể định danh một cá nhân cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân có thể là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, địa chỉ thư điện tử, trình độ học vấn, quốc tịch, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, dữ liệu cá nhân về sức khỏe, thu nhập và bất kỳ dữ liệu, thông tin nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được định nghĩa là Dữ Liệu Cá Nhân;

- Công Ty, hành động với tư cách là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng và/hoặc được Quý Khách hàng cung cấp, yêu cầu điều chỉnh Dữ Liệu Cá Nhân tùy từng thời điểm là để sử dụng cho các mục đích liên quan đến tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc bất kỳ văn bản nào (“Thỏa Thuận”) và/hoặc để tuân thủ các yêu cầu, quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, kiểm tra xung đột, quản lý rủi ro, mục đích kế toán tài chính; và/hoặc để khảo sát, nghiên cứu, điều tra, đánh giá chất lượng công việc; và/hoặc để phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp, lưu trữ và quản trị cơ sở dữ liệu (“Mục Đích”). Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một bên thứ ba cho Công Ty theo Thỏa Thuận, Quý Khách hàng cam đoan và đảm bảo rằng Quý Khách hàng đã thu thập một cách hợp pháp và đã được sự chấp thuận từ chủ thể Dữ Liệu Cá Nhân đó trước khi cung cấp cho Công Ty;

- Bắt đầu từ thời điểm Quý Khách hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Công Ty và/hoặc Công Ty thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ Quý Khách hàng theo Thỏa Thuận, bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cho đến khi Quý Khách hàng và Công Ty có thỏa thuận hoặc trừ khi pháp luật quy định khác, việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân, và/hoặc các hành động khác được quy định theo pháp luật áp dụng tại từng thời điểm (“Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân”);

- Trong quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách hàng có thể xảy ra sự gián đoạn, trì trệ, ngắt quãng, lỗi hoặc bất cứ sự cố nào do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của AIA Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng gián đoạn do nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet, lỗi gián đoạn kỹ thuật cho nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác. Trong những trường hợp như vậy, AIA Việt Nam, bằng nỗ lực tối đa có thể và tình hình thực tế cho phép, thông báo cho Quý Khách hàng về sự cố xảy ra và Quý Khách hàng đồng ý miễn trừ cho AIA Việt Nam khỏi mọi trách nhiệm trong trường hợp đó;

- Ngoài ra, quy định về việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Mục Đích, thông tin về tổ chức, cá nhân được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, quyền và nghĩa vụ của Quý Khách hàng còn được quy định và điều chỉnh tại các thỏa thuận khác giữa Quý Khách hàng và Công Ty; và Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“Chính Sách”) được đăng tải trên thông tin điện tử (“Trang Web”) của Công Ty tại https://www.aia.com.vn/vi/dich-vu/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan.html và/hoặc các ứng dụng được Công Ty cung cấp (“Ứng Dụng”). Công Ty bảo lưu quyền cập nhật quy định về Chính Sách tại từng thời điểm và do đó, Công Ty khuyến nghị Quý Khách hàng thường xuyên kiểm tra trên Trang Web và/hoặc Ứng Dụng của Công Ty để bảo đảm rằng Quý Khách hàng biết về những cập nhật gần nhất.