Ngân hàng trực tuyến: chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn”.
 

Điểm giao dịch: “Thanh toán hóa đơn” bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.