Ngân hàng trực tuyến: chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn” tại đây.

Xem hướng dẫn tại đây.