Ngân hàng trực tuyến:  chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn”.

Điểm giao dịch: “Thanh toán hóa đơn” bằng cách nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Xem điểm giao dịch tại đây.