Cách thực hiện yêu cầu quyền lợi hợp đồng bảo hiểm trực tuyến

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Đăng ký giao dịch điện tử

Xem thông tin chi tiết HĐ bảo hiểm

Xác nhận hợp đồng bảo hiểm (EACK)

Thay đổi định kỳ đóng phí

Thay đổi thông tin liên lạc

Thay đổi thông tin cá nhân CMND, CCCD

Gửi thông báo đi nước ngoài

Hướng dẫn giải ước hợp đồng

Chuyển đổi tài khoản MyAIA sang AIA+

Tạm ứng tiền mặt định kỳ

Rút một phần giá trị hợp đồng

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Lấy lại tên đăng nhập AIA+

Lấy lại mật khẩu AIA+