Cách thực hiện yêu cầu quyền lợi hợp đồng bảo hiểm trực tuyến

AIA+ _ Một điểm chạm, mọi giao dịch

Bảo mật thông tin hợp đồng qua ứng dụng AIA+

Đóng phí tái tục

Video chào mừng Khách hàng

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Đăng ký giao dịch điện tử

Xem thông tin chi tiết hợp đồng

Xác nhận hợp đồng bảo hiểm

Gửi thông báo đi nước ngoài

Thay đổi định kì đóng phí

Thay đổi thông tin cá nhân CMND, CCCD

Thay đổi thông tin liên lạc địa chỉ, email, số điện thoại

Giải ước hợp đồng

Chuyển đổi myAIA sang AIA+

Tạm ứng tiền mặt định kỳ

Rút một phần giá trị hợp đồng

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Lấy lại tên đăng nhập AIA+

Lấy lại mật khẩu AIA+

Thao tác Khôi phục hiệu lực Hợp đồng/Sản phẩm bổ sung qua AIA+

Điều chỉnh nội dung hợp đồng bảo hiểm

Ứng dụng AIA+

Quản lý và cập nhật thông tin hợp đồng
Giải quyết quyền lợi hợp đồng bảo hiểm
Đóng phí bảo hiểm