Kết quả kinh doanh năm 2017

25/04/2018

I - LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

AIA Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài, thành viên của Tập đoàn AIA hoạt động tại 18 thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

II - BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

Phát triển dịch vụ với trọng tâm hướng đến khách hàng, nâng cao chất lượng kinh doanh, đổi mới công nghệ, trong đó có Dịch vụ số My AIA ngay trên website là một trong những điểm nhấn của AIA Việt Nam trong năm qua.

Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng phát triển vượt bậc với 4 đối tác ngân hàng mới, nâng tổng số các đối tác của kênh phối bảo hiểm qua ngân hàng lên 8 đối tác trong năm 2017

Các mô hình kinh doanh sáng tạo như nest by AIA, AIA Exchange, AIA NEXT, AIA NEO cùng với lực lượng Đại lý Ngoại hạng và đại lý toàn thời gian, đã đóng góp lớn cho những thành công của AIA Việt Nam. 

Cùng đồng hành và phát triển, AIA Việt Nam đang nỗ lực truyền cảm hứng tới cộng đồng, giúp người dân sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn qua rất nhiều các hoạt động bổ ích.

II  - BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

    1. Tình hình tài chính 

 • Tổng tài sản đạt 15.412,3 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2016.
 • Khả năng thanh toán hiện hành vượt yêu cầu theo luật định, đạt 136%.

    2. Kết quả hoạt động kinh doanh 

 • Mức tăng trưởng phí bảo hiểm khai thác mới tăng 24,9%, đạt 2.367 tỷ đồng.
 • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 33,7%, đạt 6.295 tỷ đồng.
 • Lợi nhuận trước thuế 326,6 tỷ đồng.

    3. Bảo vệ khách hàng

 • Tính đến hết năm 2017, AIA Việt Nam đang bảo vệ gần 840.000 khách hang. Công ty cũng đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho hơn 369.000 trường hợp với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ.

    4. Môi trường kinh doanh khác biệt và sáng tạo

 • 791 nhân viên chính thức
 • 170 văn phòng tại hơn 53 tỉnh thành
 • 2 trung tâm phục vụ khách hàng mới - nest by AIA
 • 7 trung tâm đào tạo tư vấn chuyên nghiệp - AIA Exchange
 • 10 mô hình Văn phòng Tổng đại lý - AIA NEXT
 • 54 mô hình Văn phòng Tổng Đại lý mới - AIA NEO

    5. Vốn điều lệ

 • Năm 2017 AIA Việt Nam đã tăng vốn điều lệ từ 1.264,3 tỷ đồng lên 3.224,420 tỷ đồng theo Giấy phép số 16/GPĐC10/KDBH của Bộ Tài chính cấp ngày 29/12/2017

    6. Hoạt động hướng tới cộng đồng  

 • Hơn 400 hoạt động.
 • Hơn 20 tỷ đồng tổng giá trị tài trợ.
 • 53 chương trình Hành trình Cuộc sống.
 • 6000 xe đạp đã trao tặng cho trẻ em khó khăn.

III  -  BÁO CÁO KIỂM TOÁN

    1. Kiểm toán độc lập 

 • Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (“PwC Việt Nam”) đã kiểm toán các báo cáo tài chính của AIA Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

    2. Kiểm toán nội bộ

 • AIA Việt Nam thực hiện kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt theo quy định và chuẩn mực của Tập đoàn AIA, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ các quy định về kiểm toán nội bộ theo pháp luật Việt Nam.

IV - TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

    1. Hội Đồng Thành Viên:

 • Ông Qiang Cai: Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 15/11/2017 thay thế ông Gordon Timmins Watson, miễn nhiệm ngày 15/11/2017)
 • Ông Wayne David Besant:  Thành viên
 • Ông Lý Nhơn.T:  Thành viên
 • Bà Sonja Marija Bianca Key: Thành viên
 • Bà Michele Gerise Flanagan: Thành viên

    2. Kế toán trưởng:

        -Ông Huỳnh Vũ Đại Trọng

    3. Chuyên gia tính toán:

        -Ông Lê Thành Nam